சேரஉதய மார்த்தாண்டவர்மா (குலசேகரப்பெருமாள் (கிபி 1382-1444) புதல்லா உதய மார்த்தாண்ட வர்மா (கிபி 1526) இல் ஆகியோர் வள்ளியூரை ஆட்சி செய்துள்ளனர்.